saudem4

M̼ớ̼i̼ ̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼V̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼m̼ạ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ơ̼ ̼n̼h̼ớ̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ …

saudem4 Read More

saudem3

M̼ớ̼i̼ ̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼V̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼m̼ạ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ơ̼ ̼n̼h̼ớ̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ …

saudem3 Read More

saudem2

M̼ớ̼i̼ ̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼V̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼m̼ạ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ơ̼ ̼n̼h̼ớ̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ …

saudem2 Read More

saudem1

M̼ớ̼i̼ ̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼V̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼m̼ạ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ơ̼ ̼n̼h̼ớ̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ …

saudem1 Read More