bo.gia333

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼e̼m̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼b̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼,̼ ̼c̼a̼y̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ …

bo.gia333 Read More

bo.gia222

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼e̼m̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼b̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼,̼ ̼c̼a̼y̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ …

bo.gia222 Read More